HR-DAZG-1117 Kaptolski ceh postolara i kaptolska obrtna postolarska zadruga

četvrtak, 30. listopad 2008 17:5

SIGNATURA FONDA: HR-DAZG-1117

VREMENSKI RASPON GRADIVA: 1627./1872. [1873./1938.]

KOLIČINA GRADIVA: 3 kut. (0,3 d/m)

SADRŽAJ FONDA:

Fond sadrži gradivo koje se odnosi na kaptolski postolarski ceh i na njegovog pravnog sljednika, kaptolsku obrtnu postolarsku zadrugu. Od gradiva koje se odnosi na ceh, sačuvan je osnivački cehovski privilegij, darovnica zemljišta Kantorščica, dva zapisnika cehovskih skupština, pet djetićkih naukovnih listova, jedan dopis i prijepis djetićkih pravila. Od gradiva koje se odnosi na postolarsku zadrugu, sačuvana su njezina pravila, nekoliko kupoprodajnih ugovora, zadužnica, očitovanja, takseni listovi, zadružna korespondencija, te računska dokumentacija.

SERIJE U FONDU:

1. Kaptolski ceh postolara, 1627./1938., 1 kut.

2. Kaptolska postolarska zadruga, 1886./1938., 2 kut.

VALORIZACIJA FONDA: 3

Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje povijesti postolarskog obrta na zagrebačkom području. Treba naglasiti da je u fondu sačuvan izvorni privilegij dodijeljen cehu 1627.

JEZIK U GRADIVU: hrvatski, latinski, njemački

PISMO U GRADIVU: latinica

ARHIVISTIČKA OBAVIJESNA POMAGALA: AP

NAZIV STVARATELJA FONDA: Kaptolski ceh postolara i kaptolska obrtna postolarska zadruga

SJEDIŠTE STVARATELJA FONDA: Zagreb

VREMENSKI RASPON DJELOVANJA STVARATELJA FONDA: 1609. – 1872., 1873. – 1934.

PROMJENE NAZIVA STVARATELJA FONDA:

Šoštarski ceh kaptolske zadruge pro Ceha sutorum, 17. – 19. st.

HISTORIJAT STVARATELJA FONDA:

Postolari na zagrebačkom Kaptolu, Potoku i Novoj Vesi imali su od 1609. neku vrstu vjerskog i humanitarnog udruženja. Cehovska pravila dobili su od Kaptola 1627., a privilegijalnu potvrdu izdao im je Ferdionand III. 1637. Ceh je od Kaptola 1635. dobio posjed Kantorščicu za koju je plaćao godišnji najam.

Prve bilješke u zapisniku kaptolskog postolarskog ceha potječu iz 1698. Tada je bilo popisano 80 majstora. Za vrijeme Marije Terezije 1769. napravljeni su i popisi obrtnika. Na kaptolskom području bilo je 23 postolara, na biskupovom području 11 postolara udruženih u ceh, a 16 postolara je radilo na biskupovom području izvan ceha.

Zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovec 1792. dopustio je obrtnicima u biskupovoj jurisdikciji koji stanuju u Vlaškoj ulici (postolari, saboli (krojači), čizmari i gumbari) da se udruže u kaptolske cehove. Kaptolski ceh postolara postojao je do 1872. Budući da Franjo Josip I. 16. ožujka 1872. donosi Obrtni zakon, kojim se ukidaju cehovi i osnivaju obrtne zadruge, kaptolski ceh postolara se ukida, a na njegovo mjesto dolazi kaptolska obrtna postolarska zadruga (od 1873. do 1934.).

DOPUNSKI IZVORI:

Državni arhiv u Zagrebu:

HR-DAZG-1109 Gradečki ceh postolara

HR-DAZG-774 Prvo hrvatsko građansko kaptolsko društvo za sjajne pogrebe

Hrvatski državni arhiv:HR-HDA-629Cehovi

Hrvatski povijesni muzej: (338.) Cehovi, inv. br. 953, 27163

Muzej grada Zagreba: (578.) Zbirka arhivskoga gradiva za povijest Zagreba, inv. br. 1320

BIBLIOGRAFIJA O FONDU:

Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. 1. Zagreb, 2006., 995.

Lalić, Sredoje; Kolanović, Josip [ur.] [et al.]: Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska. Beograd, 1984., 389.

BIBLIOGRAFIJA O STVARATELJU FONDA:

Šercer, Marija: Stari zagrebački obrti. Katalog izložbe "Stari zagrebački obrti". Zagreb, 1991., 47-48.

Horvat, Rudolf: Spomenica na kaptolske obrtne cehove u Zagrebu. Zagreb, 1936., 1-22.

Horvat, Rudolf: Povijest ceha postolarskoga na Kaptolu zagrebačkom. Zagreb, 1909.

OSTALA BIBLIOGRAFIJA:

Kolar, Mira [et al.]: Obrt i obrazovanje. Katalog izložbe. Hrvatski državni arhiv. Zagreb, 2006.

Kolar, Mira; Šoić, Miran; Horvat, Đuro: Obrtništvo Zagreba: 650 godina tradicije i 120 godina organiziranog obrta. Povijesni pregled razvitka zagrebačkog obrtništva. Zagreb, 2005.

Tkalčić, Ivan Krstitelj; Szabo, Agneza [prir.]: O staroj zagrebačkoj trgovini i obrtima. Zagreb, 1999.

Filmoteka 16; Hrvatski povijesni muzej: Stari zagrebački cehovi : videokazeta. Zagreb, 1996.

Horvat, Rudolf: Povijest trgovine, obrta i industrije u Hrvatskoj. Zagreb, 1994.

Šercer, Marija: Pečatnjaci gradečkih i kaptolskih cehova. Kaj. Zagreb, 1994. (6) 31-51

Šercer, Marija: Zagrebačke cehovske tablice. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 155-180.

Buntak, Franjo: Neki podaci o ekonomskim prilikama Zagrebu u 17. stoljeću. Zbornik: Iz starog i novog Zagreba. Zagreb, 1968., 65-76.

Bićanić, Rudolf: Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji 1750.-1860. Hrvatska ekonomika na prijelazu iz feudalizma u kapitalizam. I. Zagreb, 1951.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Obrt i trgovina. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 216-220.

Stiegler, Stjepan: Iz povijesnih spomenika grada Zagreba. Cehovi. Revija "Zagreb". Zagreb, 1934., 330-334.

Horvat, Rudolf: Kako su nekada živjeli hrvatski obrtnici? Zagreb, 1929.

Hoffiller, Viktor: Prilog poznavanju obrtničkih cehova grada Zagreba u srednjem vijeku. Vjesnik hrvatskog arheološkog društva. X. Zagreb, 1909., 107-119.

(K.H., B.M.)

 

Ažurirano utorak, 19. svibanj 2020 13:44