Cjenik usluga Državnog arhiva u Zagrebu

Klasa: 307-03/10-01/01 Klasa: 307-03/13-01/01
Urbroj: 251-23-05/1-10-1 Urbroj: 251-23-05/01-13-1
U Zagrebu, 30. prosinca 2010. U Zagrebu, 31. siječnja 2013.

Na temelju članka 25. Statuta Državnog arhiva u Zagrebu, a sukladno članku 20. stavak 2. i 3. Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva /Narodne novine br. 67/99./, donosim CJENIK USLUGA DRŽAVNOG ARHIVA U ZAGREBU

Članak 1.

I. Cjenik usluga koje nisu oporezive prema propisima o PDV-u

1. PRESLIKE GRADIVA
1.1. Preslike na papiru – c/b
1.1.1. Format A4 → 2,00 kn
1.1.2. Format A3 4,00 kn
1.1.3. Format A2 8,00 kn
1.1.4. Veliki format (dužni metri)30,00 kn

Napomena:

 1. Za ovjeru preslika cijena se uvećava za 3,00 kn.
 2. Za ispis knjižnog gradiva (više stranica u jednom ispisu) u obliku c/b preslika formata A4 cijena se umanjuje za 50% te za dodatnih 10% za 51. i svaku sljedeću ispisanu stranicu.
 3. Troškovi dostave nisu uključeni u cijenu.

1.2. Isporuka preslika
1.2.1. Dostava poštom za područje RH – do 20 preslika 20,00 kn
1.2.2. Dostava poštom u RH – iznad 20 preslika 40,00 kn
1.2.3. Dostava poštom u inozemstvo – do 20 preslika60,00 kn
1.2.4. Dostava poštom u inozemstvo – iznad 20 preslika 120,00 kn
1.2.5. Isporuka na CD mediju – 1 kom. → 30,00 kn
1.2.6. Isporuka na DVD mediju – 1 kom.40,00 kn

Napomena:

 1. Ako se mediji u točkama 1.2.5. i 1.2.6. dostavljaju poštom, navedenim iznosima dodaju se troškovi dostave prema stavkama 1.2.2. odnosno 1.2.4.
 2. U slučaju osobito velikih pošiljki ili posebnih zahtjeva koji povećavaju troškove dostave, cijena dostave utvrđuje se zasebno za pojedinu pošiljku.

1.3. Digitalne preslike
1.3.1. Format predloška do A4 10,00 kn
1.3.2. Format predloška do A3 15,00 kn
1.3.3. Format predloška do A2 60,00 kn
1.3.4. Format predloška do A0 150,00 kn

Napomena:

1. Cijene se odnose na izradu digitalnih preslika iz izvornog arhivskog gradiva
2. Za izradu digitalnih preslika iz mikrofilma cijena je kao za format A4
3. U cijenu je uključen trošak medija
4. Troškovi dostave nisu uključeni u cijenu.

2. KORIŠTENJE I POMOĆ PRI KORIŠTENJU GRADIVA
2.1. Istraživanje gradiva
2.1.1. Istraživanje gradiva – za svakih započetih ½ sata 150,00 kn
2.1.2. Stručna i tehnička pomoć – za svakih započetih ½ sata80,00kn

Napomena:

 1. Navedene naknade odnose se na uobičajene usluge istraživanja gradiva u manjem opsegu.
  Naknada za složenija ili opsežnija istraživanja te istraživačke projekte u kojima Arhiv vodi ili obavlja poslove istraživanja utvrđuju se zasebno, ugovorom ili na drugi odgovarajući način.
 2. Ukoliko ne odredi drugo najdulje trajanje istraživanja, naručitelj se obvezuje da će snositi troškove istraživanja u trajanju do 10 sati.
  Istraživanje u trajanju duljem od 10 sati provodi se uz suglasnost naručitelja.
 3. Ako su izvornici gradiva na stranom jeziku ili na jeziku i pismu za koje su potrebna posebna paleografska znanja, naknada se uvećava za 20 %.
 4. Troškovi izrade i dostave preslika nisu uključenu u cijenu.

2.2. Istraživanje s posebno utvrđenom naknadom
2.2.1. Istraživanje dokumenata s osobnim podacima 300,00 kn

Napomena:

 1. Radni staž, školovanje, sudski postupci i sl.
 2. Uključuje do 10 c/b preslika formata A4
 3. Za istraživanje koje uključuje pregled većeg broja jedinica ili opsežnije pretraživanje primjenjuju se stavke 2.2.3.- 2.1.5.

2.2.2. Istraživanje imovinsko-pravne dokumentacije
– fizičke osobe → 400,00 kn

Napomena:

Povrat ili dodjela imovine (nacionalizacija, konfiskacija i sl.), naknade za oduzetu imovinu, brisovna očitovanja, tehnička dokumentacija (građevinske dozvole, uporabne dozvole, projektna dokumentacija, statički račun i sl.). Uključuje do 10 c/b preslika formata A4.

2.2.3. Istraživanje imovinsko-pravne i upravne dokumentacije
– za pravne osobe 500,00 kn

Napomena:

Osnivanje, registracija, ukidanje, nacionalizacija, imovinski i imovinsko-pravni odnosi i sl., sporazumi, ugovori, osnovna tematska istraživanja o javnom djelovanju pravnih i fizičkih osoba.
Uključuje istraživanje u trajanju do 4 sata i do 10 c/b preslika formata A4.

2.2.4. Genealoška istraživanja 1,500,00 kn

Napomena:

Uključuje istraživanja gradiva i sekundarnih izvora te do 10 c/b preslika formata A4.

Napomena za točku 2.

 1. Ako su izvornici gradiva na stranom jeziku ili na jeziku i pismu za koje su potreba posebna paleografska znanja, naknada se uvećava za 20 %.
 2. Kod izdavanja potvrda, izvoda i ovjerenih prijepisa dokumenata za koje nije potrebna istraživanje, za vrijeme utrošeno za obradu zahtjeva ne naplaćuje se naknada.
  Za materijalne troškove naplaćuje se iznos od 50,00 kn, što uključuje do 3 preslika dokumenata s ovjerom.

3. OBJAVLJIVANJE I JAVNO PRIKAZIVANJE GRADIVA
3.1. Objavljivanje u tiskanim i elektroničkim publikacijama
3.1.1. Naklada do 1.000 primjeraka 200,00 kn
3.1.2. Naklada do 5.000 primjeraka 300,00 kn
3.1.3. Naklada do 10.000 primjeraka 400,00 kn
3.1.4. Naknada iznad 10.000 primjeraka500,00 kn

Napomena:

 1. Navedeni iznosi izračunavaju se po komadu zapisa.
 2. Za objavljivanje na korici, ovitku, naslovnoj stranici, na plakatu, razglednici, u kalendaru, u promidžbenim publikacijama i sl. naknada se uvećava za 50 %.
 3. Za ponovljeno izdanje, pretisak ili prijevod plaća se naknada kao za prvo izdanje.
 4. Za izdanja znanstvene, obrazovne i kulturne namjene odobrava se popust od 50 %
 5. Ako se istovremeno objavljuje tiskana i elektronička publikacija, za objavu u elektroničkoj publikaciji odobrava se popust od 50 %.
 6. Izdavač je dužan Arhivu bez naknade dostaviti jedan primjerak publikacije.

3.2. Prikazivanje na TV, korištenje za film i video
3.2.1. Tekstualni, grafički zapisi, fotografije i sl. 200,00 kn
3.2.2. Dugometražni film 4.000,00 kn
3.2.3. Kratkometražni film1.000,00 kn

Napomena:

 1. Iznos pod stavkom 3.2.1. izračunava se po komadu zapisa.
 2. Troškovi izrade i dostave zapisa nisu uključeni u cijene.

3.3. Izložbe
3.3.1. Izvorno gradivo – prvi dokument500,00 kn
– svaki sljedeći dokument 150,00 kn
3.3.2. Reprodukcije – prvi dokument250,00 kn
– svaki sljedeći dokument 100,00 kn
3.3.3. Postavljanje izložbenog panoa/vitrine
– 1 komad + materijalni troškovi20,00 kn

Napomena:

 1. Naknade ne uključuju troškove osiguranja izvornog gradiva, izrade reprodukcija te troškove dostave.
 2. Za izložbe lokalnog i regionalnog značaja odobrava se popust od 50 %
 3. Za izložbe u prostoru obrazovnih ustanova ne naplaćuje se naknada.
 4. Naknadu za izlaganje osobito vrijednih jedinica gradiva Arhiv utvrđuje posebno.

4. SREĐIVANJE I OBRADA GRADIVA
4.1. Sređivanje

4.1.1. Izlučivanje-škartiranje gradiva po dužnom metru 50,00 kn

4.1.2. Izrada klasifikacijskog plana dokumentacije 4.500,00 kn
– za svaku stavku klasifikacijskog plana iznos se uvećava za10,00 kn

4.1.3. Izrada popisa s rokovima čuvanja → 5.000,00 kn
– za svaku stavku popisa iznos se uvećava za 30,00 kn

4.1.4. Izrada plana sređivanja3.000,00 kn
– za svaki dužni metar iznos se uvećava za → 20,00 kn
– iznos se uvećava za svaki dužni metar za gradivo u kojemu nisu evidentirane osnovne cjeline za → 30,00 kn

4.1.5. Sređivanje gradiva po dužnom metru 200,00 kn
– za gradivo u rasutom stanju cijena se povećava 50%-100%

4.1.6. Vrednovanje/Izlučivanje gradiva (bez sređivanja), po dužnom metru –> 400,00 kn

4.1.7. Tehničko opremanje i uređivanje gradiva po dužnom metru100,00 kn
– iznos se uvećava za svaku oblikovanu tehničku jedinicu za 10,00 kn

4.1.8. Popisivanje gradiva → 1.000,00 kn
– za svaku jedinicu popisa iznos se uvećava za20,00 kn
– za teško čitljivo i gradivo na stranom jeziku iznos se uvećava za 100%

4.1.9. Izrada normativnih akata u svezi sa zaštitom i upravljanjem dokumentacijom5.000,00 kn

4.1.10. Preuzimanje gradiva u Državni arhiv u Zagrebu po službenoj dužnosti:
– nadoknađuju se samo materijalni troškovi

4.2. Izrada troškovnika i stručnih izvješća
4.2.1. Izrada troškovnika i stručnog izvješća s uključivo 4 do 8 fotografija
– u boji, s prikazom stanja gradiva – po 1 kom (knjizi/karti/slično) 300,00 kn
4.2.2. Izrada troškovnika i stručnog izvješća s uključivo 8 do 16 fotografija
– u boji, s prikazom stanja gradiva – po 1 kom (knjizi/karti/slično) 500,00 kn
4.2.3. Izrada troškovnika i stručnog izvješća s uključivo 16 do 32 fotografije
– u boji, s prikazom stanja gradiva – po 1 kom (knjizi/karti/slično)700,00 kn

Članak 2.

II. Cjenik usluga koje su oporezive prema propisima o PDV-u

5. OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD I RUKOVANJE ARHIVSKIM I REGISTRATURNIM GRADIVOM
5.1. Stručno osposobljavanje za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva djelatnika u pismohranama
(po polazniku) 1.650,00 kn

6. KORIŠTENJE PROSTORA I IMOVINE
6.1. Za snimanja
6.1.1. Filmska, televizijska i druga snimanja (1 sat)
6.1.2. Svakih daljnjih započetih pola sata
6.1.3. Cjelodnevno korištenje
6.1.4. Za fotografska snimanja (za snimanja)
6.1.5. Fotografska snimanja za studente u trajanju do 1 sata

6.2. Za organiziranje svečanih prijema
6.2.1. Za organiziranje svečanih prijema u čitaonici
– u trajanju od najmanje 3 sata
– za svaki daljnji sat

6.3. Za kulturno-umjetničke prezentacije
6.3.1. Za kulturno-umjetničke prezentacije u čitaonici
– u trajanju od najmanje 3 sata
– za svaki daljnji sat

Napomena:

Cijene usluga navedenih pod stavkom 6. utvrđuju se posebnim ugovorom između Arhiva i korisnika.

7. IZDANJA DRŽAVNOG ARHIVA U ZAGREBU
– prema Cjeniku izdanja

8. OPĆE ODREDBE

8.1. Naknada za ARHiNET se određuje prema posebnim ugovorima.
8.2. U slučaju hitnog pružanja usluge cijene svih usluga uvećavaju se za 20-40 %, ovisno o stupnju hitnosti i utjecaju hitnosti pružanja usluge na radni proces.
8.3. Naknade prema ovom Cjeniku plaćaju se u pravilu unaprijed, ako Arhiv i stranka, odnosno naručitelj nisu drugačije ugovorili.
Ako troškove nije moguće utvrditi unaprijed, uplaćuje se akontacija predračunskih troškova.
8.4. Cijene specifičnih usluga koje nisu predviđene Cjenikom usluga utvrđuju se za svaki pojedini slučaj i dogovorno sa strankom.
8.5. Na usluge utvrđene ovim Cjenikom ravnatelj može u pojedinačnim slučajevima odobriti popust do 50 % te donijeti odluku o izuzimanju od plaćanja naknade za objavljivanje i javno prikazivanje, ako je to u interesu ustanove ili unaprjeđenju djelatnosti.
8.6. Odredbe ovog Cjenika ne primjenjuju se na razmjenu preslika ili pružanja drugih usluga koje se Arhiv ugovorio s drugim ustanovama ili osobama na paritetnoj osnovi.
8.7. U cijene usluga navedene u članku 2. Cjenika nije uključen PDV.

Članak 3.
Ovaj Cjenik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. godine.

Ravnatelj:
Darko Rubčić, prof.
arhivski savjetnik

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter