Ravnatelj

Dužnost ravnatelja Državnog arhiva u Zagrebu obnaša prof. Darko Rubčić, arhivski savjetnik.

Temeljem čl. 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018) određeno je da Državnim arhivom u Zagrebu upravlja ravnatelj arhiva kojeg na to mjesto imenuje odnosno razrješava ministar kulture. Ravnatelj arhiva imenuje se na četiri godine na temelju javnog natječaja i može biti ponovno imenovan.

Temeljem čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Zagrebu u nadležnosti ravnatelja nalaze se sljedeći poslovi:

predstavljanje i zastupanje Arhiva, organiziranje rada i vođenje stručne I poslovne politike, poduzimanje svih pravnih radnji u ime I za račun Arhiva, zastupanje Arhiva u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, odobravanje korištenja arhivskog gradiva, donošenje općih akata (osim ako nisu u nadležnosti Upravnog vijeća), osiguravanje namjenskog korištenja sredstava, nalaganje svih isplata sa žiro-računa Arhiva, odgovornost za financijsko poslovanje Arhiva, odlučivanje o svim pitanjima iz radnog odnosa sukladno zakonu, ovlašćivanje osobe koja ga zamjenjuje, ovlašćivanje osoba za potpisivanje financijske i druge dokumentacije, određivanje mjera i postupaka za provedbu poslova iz područja djelatnosti Arhiva, imenovanje članova Stručnog vijeća I potrebnih povjerenstva Arhiva, donošenje odluka u postupcima za prijevremenu dostupnost gradiva, odlučivanje o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu ili se ne mogu objavljivati, odlučivanje o stegovnoj odgovornosti radnika.

Ravnatelji/ce arhiva