Pravila rada u čitaonici DAZGA-a

Korisnik je dužan pridržavati se uputa dežurnog zaposlenika u čitaonici o načinu korištenja arhivskog gradiva!

Korisnici su obvezni prilikom korištenja arhivskog gradiva u čitaonci pažljivo postupati s gradivom da se ne bi oštetilo ili uništilo. Ne smije se naslanjati na gradivo, na njemu upisivati bilješke ili kopije preko pausa, precrtavati ili podvlačiti crtom tekst, savijati ili vlažiti listove, koristiti gradivo kao podlogu za pisanje ili poduzimati radnje koje bi mogle na bilo koji način oštetiti ili uništiti gradivo te ugroziti njegovu izvornost i autentičnost.

Korisnik ne smije mijenjati poredak spisa ni oznake na tehničkim jedinicama.

Ako korisnik na bilo koji način ošteti arhivsko gradivo koje mu je dano na korištenje, dužan je nadoknaditi nastalu štetu. Oštećivanje, uništenje, prikrivanje, otuđivanje ili pokušaj otuđivanja arhivskog gradiva kazneno je djelo prema odredbama Kaznenog zakona.

Korisnik je obvezan u svojim radovima ili napisima u kojima kao izvor koristi arhivsko gradivo pravilno navesti naziv arhiva, arhivskog fonda ili zbirke i oznaku arhivske jedinice korištenog gradiva.

Za korištenje arhivskog gradiva u svrhu promidžbe, stjecanja dobiti kao i za umnažanje ili za objavljivanje reprodukcija ili samog arhivskog gradiva potrebno je zatražiti suglasnost arhiva.

Korisnik je obvezan dostaviti arhivu, čijim se gradivom koristio, po jedan primjerak svog stručnog ili znanstvenog rada, odnosno knjige nastale na temelju korištenog arhivskog gradiva,

Više o pravilima rada u čitaonici i obvezama korisnika možete pročitati u Pravilniku o radu Čitaonice DAZG-a i Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva.