Ovjere, izvodi i potvrde

Za potrebe državnih tijela i za potrebe ostvarivanja prava građana i pravnih osoba Arhiv izdaje ovjerene preslike ili prijepise te izvode iz arhivskog gradiva.

Za izdavanje ovjerenih preslika ili prijepisa i izvoda podnosi se pisani zahtjev i plaća se naknada prema  Cjeniku naknada DAZG-a

Ovjerom prijepisa ili preslika potvrđuje se njihova istovjetnost s izvornikom.

Arhiv izdaje ovjerene preslike ili prijepise i izvode samo iz onog arhivskog gradiva čije izvornike čuva.