Odjel za ekonomsko – financijske poslove

Voditeljica Odjela:
Elizabeta Puzak, dipl. oecc.

Tel+385 1 4807 159
E-mailelizabeta.puzak@daz.hr

U Odjelu se obavljaju stručni poslovi ekonomsko – financijske naravi koji su važni za kvalitetno poslovanje institucije Arhiva, što podrazumijeva poslove evidentiranja svih aktivnosti u ustanovi vezanih uz prihode, rashode, obveze i potraživanja; obavlja se obračun i isplata plaća i drugih materijalnih naknada zaposlenicima; vode se poslovi platnog prometa i obavljanje blagajničkih poslova naplate za izvršene usluge strankama i korisnicima usluga Arhiva.

To podrazumijeva upravljanje i provođenje aktivnosti prema računovodstvenim i zakonskim propisima gdje se izrađuju financijski planovi, projekcije, provedba i izvršenje proračuna u skladu sa Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.  Odjel je nadležan i za izradu izvještaja finacijske i nefinacijske prirode za potrebe nadležnih institucija.