Marijan Rastić, prof.

15. lipnja 2015. napustio nas je gdin Marijan Rastić, dugogodišnji ravnatelj Državnog arhiva u Zagrebu. Rođen 5. srpnja 1934. g. u Zagrebu, od oca Petra i majke Elizabete, r. Tolar, gdin Rastić otišao je u zasluženu mirovinu 1998. godine, nakon punih četrdeset godina rada, od čega zadnjih 26 godina na mjestu ravnatelja.

14. srpnja 1958. diplomirao je IV. (Povijesnu) grupu nauka na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 6. svibnja 1961. položio je ispit za zvanje arhivist. 2. srpnja 1981. Arhivski savjet Hrvatske dodijelio je Marijanu Rastiću zvanje arhivskog savjetnika.

Od 16. lipnja 1958. radio je u zvanju stručnog suradnika (arhiviste), potom sekretara Komisije za historiju SKJ Gradskog komiteta SKH na poslovima sređivanja i obrade arhivske i registrature građe. Od 1. veljače 1962. do 1. veljače 1965. rukovodilac je Odsjeka za dokumentaciju i informacije Arhiva Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, od 1. veljače 1965. do 1. siječnja 1968. rukovodilac je Analitičkog odsjeka Arhiva, a od 1. siječnja 1968. do 15. svibnja 1972. načelnik Arhiva. 15. Svibnja 1972. postaje direktorom Historijskog arhiva u Zagrebu (danas Državni arhiv u Zagrebu) i na tom mjestu ostaje do mirovine.

G. Rastić bio je član upravnih odbora, tajnik, potpredsjednik, predsjednik, član predsjedništava raznih komisija i sekcija, član redakcija, član odbora: Društva arhivskih radnika Hrvatske (danas Hrvatsko arhivističko društvo), Saveza arhivskih radnika Jugoslavije, Arhivskog savjeta Hrvatske (danas Hrvatsko arhivsko vijeće), RSIZ-a u oblasti kulture, Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu, Zavoda za PS za program nastave arhivistike na srednjim i visokim školama u SR Hrvatskog, Savjeta Muzeja grada Zagreba. Bio je član redakcije časopisa Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske „Putevi revolucije“, glavni urednik Biblioteke izvora za povijest NOR-a i socijalističke revolucije istog Instituta, te član Znanstvenog vijeća Instituta, član Savjeta „Arhivskog vjesnika“. Obavljao je i niz ad hoc zaduženja.

Radovi g. Rastića nezaobilazan su i trajan dio hrvatske arhivske teorije, kako inventari fondova i zbirki koje je obradio, tako članci i referati objavljeni u brojnim časopisima i zbornicima savjetovanja i skupova, u kojima se bavio svim aspektima rada arhiva i arhivista: povijest institucija, raspodjela dohotka prema rezultatima rada, značaj arhivskog gradiva za povijest, odnos arhiva prema stvarateljima i imateljima gradiva, problematika i razvoj arhivske službe u Hrvatskoj, stručni rad u arhivima, preuzimanje gradiva … G. Rastić sudjelovao je u oblikovanju i stvaranju načela rada arhiva i arhivista – objavljivanje dokumenata i gradiva, norme rada, koncipiranje provedbenih propisa u arhivskoj službi. Bio je plodni autor članaka objavljenih u dnevnim novinama i časopisima posvećenim raznim godišnjicama, izradio je 22 jedinice za Enciklopediju Jugoslavije, prigodne članke za Tjedan arhiva, scenarije i postave mnogih izložbi, brojne recenzije i prikaze. Među današnjim arhivistima svakako je njegovo najpoznatije djelo knjiga koju je uredio 1998. godine „Arhivi i arhivsko gradivo Zbirka pravnih propisa 1828.-1997.“.

Održavao je predavanja za djelatnike u pismohranama, za Republički štab teritorijalne obrane predavanja o zaštiti kulturnih dobara u slučaju ratne opasnosti, sudjelovao je u stručnim instruktažama u regionalnim arhivima Hrvatske. Tijekom svoje dugogodišnje i plodne karijere, gdin Rastić je izvršio veliki utjecaj na odgoj i usavršavanje mladih arhivista, bilo kao predsjednik i član Komisije za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci bilo kao mentor stručnih radnji.

28. svibnja 1996. predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman, odlikovao je Marijana Rastića Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića.

Izbor iz bogate bibliografije Marijana Rastića:

 1. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske i narodnooslobodilački odbori u Hrvatskoj, Marijan Rastić, Arhivist. Beograd, 1970. (2)
 2. Pregled sistema narodne vlasti u Hrvatskoj 1941-1943., Marijan Rastić, Putovi revolucije. Zagreb, 1963. (1-2)
 3. Izbor iz arhivske građe Komunističke partije Jugoslavije i KP Hrvatske za povijest 1941. godine u Hrvatskoj, Marijan Rastić, Arhivski vjesnik, Vol. No. 14, 1971.
 4. Ilustrirana povijest narodnooslobodilačke borbe u Jugoslaviji 1941-1945, Marijan Rastić et al…, 1973.
 5. Reader for archives an records center buildings. Edited by Victor Gondos Jr. (Washington 1970. Cometee on archival buldings and equipment. The Society of american), Marijan Rastić, Arhivski vjesnik, Vol. No. 19-20, 1977.
 6. Godišnja Skupština Saveza društava arhivskih radnika Hratske (SDARH) (Stubičke Toplice, 6-7. 12. 1979. godine), Marijan Rastić, Arhivski vjesnik, Vol. No. 21-22, 1979.
 7. Pregled stanja i osnovnih problema arhivske službe u SR Hrvatskoj, Marijan Rastić, Petar Strčić, Arhivski vjesnik, Vol. No. 24, 1981.
 8. Osnove projekcija razvoja arhivske djelatnosti Socijalističke Republike Hrvatske, Marijan Rastić, Petar Strčić, Arhivski vjesnik, Vol. No. 26, 1983.
 9. Arhivska građa organizacija i rukovodstva KPH/SKH u Historijskom arhivu u Zagrebu, Marijan Rastić, Časopis za suvremenu povijest br. 3. Zagreb, 1983.
 10. Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, Marijan Rastić, 1984.
 11. Upravljanje manjim komunalnim i regionalnim arhivima, Marijan Rastić, Arhivski vjesnik, Vol. No. 27, 1984.
 12. Preuzimanje građe u arhivsku ustanovu, Marijan Rastić, Arhivski vjesnik, Vol. No. 29, 1986.
 13. Bernard Stulli i arhivsko zakonodavstvo, Marijan Rastić, Arhivski vjesnik, Vol. No. 30, 1987.
 14. Dosadašnja nastojanja na razgraničenju arhivske građe između arhiva i njima srodnih institucija, Marijan Rastić, Đuro Zatezalo, Arhivski vjesnik, Vol. No. 33, 1989.
 15. Arhivska građa o razvoju športa u zagrebu nastala u razdoblju 1981. – 1941. koja se čuva u Historijskom arhivu u Zagrebu, Marijan Rastić, PŠ. 23. Zagreb, 1989.
 16. Uprava grada Zagreba i njezin arhiv. Edicija za savjetovanje Društva arhivskih radnika u Tuheljskim Toplicama. Marijan Rastić, Zagreb, 1989.
 17. Arhivistika za djelatnike u pismohranama, priredili Josipa Paver i Davorin Eržišnik, Marijan Rastić et al… Zagreb. 1992
 18. Orijentacijska lista registraturne građe za općinske/gradske organe uprave, Marijan Rastić, Darko Rubčić, Arhivski vjesnik, Vol. No. 36, 1993.
 19. Nacionalni arhivski sustav, Marijan Rastić, Arhivski vjesnik, Vol. No. 37, 1994.
 20. Razvitak temeljnih načela izlučivanja u Hrvatskoj, Marijan Rastić, Arhivski vjesnik, Vol. No. 38, 1995.
 21. Provedbeni propisi i izrada obavijesnih pomagala, Marijan Rastić, Arhivski vjesnik, Vol. No. 39, 1996.
 22. Rasprave i članci, Marijan Rastić, Povijesni arhiv Zagreb. Opatička 29. Zagreb.
 23. Provedbeni propisi i izrada obavjesnih pomagala, Rastić, ‎ Arhivski vjesnik. 1996.
 24. Les formes de la formation des archivistes en Croatie, Marijan Rastić, Arhivski vjesnik, Vol. No. 40, 1997.
 25. Oblici izobrazbe arhivista u Hrvatskoj, Marijan Rastić, Arhivski vjesnik, Vol. No. 40, 1997.
 26. Arhivi i arhivsko gradivo : zbirka pravnih propisa 1828-1997. Rastić, Marijan [gl. urednik], 1998.