FAKULTETSKO DOBRO MAKSIMIR

Međunarodni dan arhiva, srpanj 2017.

  • Autori izložbe: Damir Validžić i Mirjana Gulić
  • Stručni suradnici: Krunoslava Bilić, Mladen Čumbrek, Marta Kvakan
  • Digitalizacija gradiva: Danko Rusan
  • Lektura: Mirjana Gulić
  • Dizajn, grafička priprema i tisak: Denona

U srijedu 5. srpnja 2017. povodom Međunarodnog dana arhiva, otvorena je u Državnom arhivu u Zagrebu izložba Fakultetsko dobro Maksimir.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana arhiva povezana s obljetničkim datumom koji se odnosi na stvaranje temeljnih fundusa gradiva sustavne katastarske izmjere u hrvatskim krajevima I 200 godina od objavljivanja Naredbe o uvođenju stabilnog katastra (Patent uber die Einfuhrung des stabilen Katastars).

Izložbom o fakultetskom dobru u Maksimiru, koju sačinjava 99 izložaka, predstavili su se zanimljivi primjerci dokumenata iz katastarske, zemljišnoknjižne, kartografske i građevinske dokumentacije sadržane u arhivskim fondovima i zbirkama zagrebačkog arhiva. Kao dopunu tim dokumentima izabrano je i nekoliko dokumenata drugih ustanova, te literature, koji sadrže bitne informacije o predmetu izložbe ili pridonose njenoj zanimljivosti.

Danas Fakultetsko dobro Maksimir čine sklop fakultetskih zgrada Agronomskog i Šumarskog fakulteta s pripadajućim zemljištima. Te su površine u cijelosti do 1921. godine bile u vlasništvu Zagrebačke nadbiskupije, kada kupoprodajom postaju vlasništvo države. Danas je Fakultetsko dobro dio parka Maksimir. Kao takvo sastavni je dio kulturno povijesne cjeline koja ima status zaštićenog kulturnog dobra. Park Maksimir ujedno je spomenik parkovne arhitekture. Dio toga Dobra prodan je 1923. godine gradu Zagrebu. Danas je to maksimirska šetnica i zoološki vrt. Manji dio Dobra ostao je tada u vlasništvu Zagrebačke nadbiskupije
Ovom izložbom Državni arhiv u Zagreb je pokazao razvoj Fakultetskog dobra Maksimir od sredine 19. do druge polovice 20. stoljeća, jer je sredinom 19. stoljeća u Banskoj Hrvatskoj i Slavoniji provedena prva katastarska izmjera. Izložbom je obilježena 200-ta obljetnica donošenja Patenta o uvođenju stabilnog katastra, koji je austrijski car Franjo I. proglasio krajem 1817. godine. Time je započelo stvaranje modernog katastra. Nakon prve katastarske izmjere Zagreb je doživio snažan industrijski razvoj i znatan porast stanovništva. To je dovelo do druge katastarske izmjere (od 1909. do 1913. godine), koja je također prikazana kroz sačuvanu katastarsku dokumentaciju, koja se sastoji od grafičkog i knjižnog dijela operata. Treća katastarska izmjera provedena je na prijelazu iz 50-ih u 60-te godine 20. stoljeća. Dokumente te izmjere, kao i suvremene digitalne ortofoto snimke, za izložbu je ustupio Gradski ured za katastar i geodetske poslove. Uz katastarsku, zemljišnoknjižnu, kartografsku i građevinsku dokumentaciju priložene su brojne fotografije objekata i osoba, relevantnih čimbenika ovih događanja.
(Nad)biskupski majur predstavlja središnji dio (nad)biskupskog dobra u Maksimiru. Njegovi počeci sežu u kraj 18. stoljeća u doba biskupa Maksimilijana Vrhovca, a vrhunac razvoja doživljava sredinom 19. stoljeća u doba (nad)biskupa Jurja Haulika. Haulik je u cilju stvaranja uzornog gospodarskog dobra inicirao izgradnju brojnih gospodarskih objekata kao što su staje za krave i konje, sirana, peradarnik, pčelinjak, nastamba dudovih svilaca, pilana itd. Neki od ovih objekata u međuvremenu su nestali, ali većina još uvijek postoji. Intenzivna je izgradnja na majuru i početkom 20. stoljeća kada se adaptiraju postojeći ili grade novi objekti. Tada je sagrađen veći broj stanova za radnike, obrtnike i nadstojnika. Sagrađene su neke radionice i električna centrala, a adaptirane su kravska i volovska staja. Nakon što je država za potrebe Gospodarsko-šumarskog fakulteta kupila nadbiskupsko dobro, Fakultet je za svoje potrebe i potrebe svojih zavoda 20-ih godina 20. stoljeća izgradio nekoliko novih objekata – novu kravsku staju, selekcijsku stanicu, zgradu Zavoda za živinogojstvo i druge. Nastava se do tridesetih godina održavala u zgradama u centru grada, a kompletno preseljenje Fakulteta započinje nakon što je 1934. godine dovršen prvi fakultetski paviljon. Još dva paviljona izgrađena su u tom desetljeću, a kasnije i ostali.