Djelatnost

Državni arhiv u Zagrebu obavlja arhivsku službu u odnosu na arhivsko i dokumentarno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, javnih ustanova i javnih poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji i pojedinaca te u odnosu na privatno arhivsko gradivo koje je također zaštićeno Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018), a koji obavljaju djelatnost na području djelovanja Državnog arhiva u Zagrebu i u odnosu na gradivo koje je nastaalo na području djelovanja Državnog arhiva u Zagrebu bez obzira gdje je trenutno pohranjeno.

Državni arhiv u Zagrebu temeljem Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018) i u okviru zadaća iz svog Statuta obavlja sljedeće poslove:

 • vodi evidencije i dokumentaciju o javnom dokumentarnom i javnom arhivskom gradivu tijela javne vlasti u svojoj nadležnosti
 • pruža podršku tijelima javne vlasti u čuvanju, zaštiti, obradi, vrednovanju, odabiranju i izlučivanju javnog dokumentarnog i arhivskoga gradiva
 • obavljaju stručni nadzor nad gradivom u posjedu tijela javne vlasti u svojoj nadležnosti te nad privatnim arhivskim gradivom
 • izdaje suglasnosti na Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom s Popisom dokumentarnog gradiva stvaratelja.
 • donosi rješenje o odobrenju izlučivanja i uništavanja dokumentarnog gradiva
 • skrbi za gradivo u arhivu, njegov integritet, dostupnost i iskoristivost, obavlja restauraciju, konzervaciju i snimanje gradiva te provodi i druge mjere zaštite gradiva
 • preuzima, obrađuje, arhivistički sređuje i digitalizira javno arhivsko gradivo u okviru svoje nadležnosti
 • izrađuje i objavljuje obavijesna pomagala za pojedine arhivske fondove i zbirke
 • prikupljaju i obrađuju privatno arhivsko gradivo u okviru svoje nadležnosti
 • omogućuje i potiče korištenje arhivskoga gradiva
 • daje podatke, izvatke iz dokumenata, ovjerovljene preslike i potvrde na zahtjev korisnika;
 • priređuje izložbe, predavanja i druge oblike predstavljanja arhivskoga gradiva i arhivske djelatnosti javnosti
 • bavi se znanstvenim i stručnim radom na području informacijskih znanosti, povijesti i drugih bliskih disciplina
 • organizira stručne skupove, sudjeluje u ostvarenju stručnih i znanstvenih projekata drugih ustanova
 • surađuje s drugim arhivima, kulturnim, znanstvenim i srodnim ustanovama te ustanovama dokumentacijske i informacijske službe radi unapređenja arhivske djelatnosti i znanstvenog rada u području arhivistike i srodnih disciplina;
 • organiziraju programe osposobljavanja i stručnog usavršavanja
 • objavljuju arhivsko gradivo i druge publikacije
 • obavljaju druge poslove određene Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima te drugim propisima
 • državni arhivi mogu tijelima javne vlasti i drugim pravnim i fizičkim osobama pružati stručnu pomoć i usluge u upravljanju njihovim gradivom.