Djelatnost

Državni arhiv u Zagrebu je javna ustanova od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku koja obavlja arhivsku djelatnost kao javnu službu sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim propisima.
Osnivač Državnog arhiva u Zagrebu je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo kulture u okviru ovlasti Vlade Republike Hrvatske.

Djelatnost

Državni arhiv u Zagrebu obavlja arhivsku službu u odnosu na arhivsko i registraturno gradivo regionalnih i lokalnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih službi, javnih ustanova i javnih poduzeća, trgovačkih društava koja su nastala iz bivših javnih poduzeća i drugih koji obavljaju javnu službu ili imaju javne ovlasti, pravnih osoba, obitelji i pojedinaca te u odnosu na privatno arhivsko gradivo, koje je također zaštićeno Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima, a čiji imatelji obavljaju djelatnost na području djelovanja Državnog arhiva u Zagrebu te u odnosu na gradivo koje je nastajalo na području djelovanja Državnog arhiva u Zagrebu bez obzira gdje je trenutno pohranjeno.

Državni arhiv u Zagrebu u okviru zadaća iz svog Statuta:

 • provodi mjere zaštite arhivskog gradiva u DAZG-u i brine za njegovu sigurnost;
 • sređuje, popisuje i objavljuje arhivsko gradivo te ga daje na korištenje;
 • obavlja stručni nadzor nad čuvanjem i odabiranjem arhivskog gradiva koje se nalazi izvan DAZG-a i određuje mjere njegove zaštite te izdaje suglasnost na Pravilnike o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i odobrenja na Posebne popise;
 • provodi neposredan nadzor nad arhivskim gradivom DAZG-a i drugih imatelja arhivskog gradiva izvan sustava državnih arhiva;
 • preuzima javno arhivsko gradivo;
 • prikuplja privatno arhivsko gradivo otkupom, poklonom ili pohranom;
 • obavlja sigurnosno i zaštitno snimanje arhivskog gradiva te restauratorske i konzervatorske poslove u svezi s arhivskim gradivom;
 • daje podatke, izvatke iz dokumenata i ovjerene preslike na zahtjev korisnika;
 • izrađuje i objavljuje obavijesna pomagala za pojedine arhivske fondove i zbirke;
 • organizira predavanja za studente i učenike te seminare, radionice i druge oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja za zaposlenike u pismohranama;
 • priređuje izložbe i predavanja te provodi druge oblike kulturne djelatnosti radi poticanja zanimanja za arhivsko gradivo i arhivsku djelatnost;
 • surađuje s drugim arhivima, kulturnim, znanstvenim i srodnim ustanovama te ustanovama dokumentacijske i informacijske službe radi unapređenja arhivske djelatnosti i znanstvenog rada na području arhivistike i srodnih disciplina;
 • organizira stručne skupove i sudjeluje u ostvarenju stručnih i znanstvenih projekata drugih ustanova;
 • obavlja i druge poslove koji služe obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar ustanova, a koje se u manjem opsegu uobičajno obavljaju uz te djelatnosti

 

Čl. 34. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 61 iz 2018.) određuje poslove državnih arhiva:
– vode evidencije i dokumentaciju o javnom dokumentarnom i javnom arhivskom gradivu tijela javne vlasti u svojoj nadležnosti
– pružaju podršku tijelima javne vlasti u čuvanju, zaštiti, obradi, vrednovanju, odabiranju i izlučivanju javnog dokumentarnog i arhivskoga gradiva
– obavljaju stručni nadzor nad gradivom u posjedu tijela javne vlasti u svojoj nadležnosti te nad privatnim arhivskim gradivom
– skrbe za gradivo u arhivu, njegov integritet, dostupnost i iskoristivost, obavljaju restauraciju, konzervaciju i snimanje gradiva te provode i druge mjere zaštite gradiva
– preuzimaju, obrađuju i digitaliziraju javno arhivsko gradivo u okviru svoje nadležnosti, prikupljaju i obrađuju privatno arhivsko gradivo
– omogućuju i potiču korištenje arhivskoga gradiva
– priređuju izložbe, predavanja i druge oblike predstavljanja arhivskoga gradiva i arhivske djelatnosti javnosti
– bave se znanstvenim i stručnim radom na području informacijskih znanosti, povijesti i drugih bliskih disciplina
– istražuju arhivsko gradivo u inozemstvu koje se odnosi na hrvatsku povijest i iseljeništvo
– organiziraju programe osposobljavanja i stručnog usavršavanja
– objavljuju arhivsko gradivo i druge publikacije
– obavljaju druge poslove određene ovim Zakonom i drugim propisima.
Državni arhivi mogu tijelima javne vlasti i drugim pravnim i fizičkim osobama pružati stručnu pomoć i usluge u upravljanju njihovim gradivom.

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter