Impressum

Uredništvo mrežne stranice Državnog arhiva u Zagrebu:
Mihaela Barbaric, Živana Heđbeli, Tomislav Vidaković

Autori tekstova:
Mihaela Barbaric, Mirjana Gulić,  Zora Hendija, Katarina Horvat, Danijela Milovac, Branka Molnar, Ivana Prgin

Lektura:
Maja Brunec

Prijevod tekstova:
Mihaela Barbaric

Nakladnik :
Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, zagreb

Za nakladnika:
Živana Heđbeli