Kategorija: Korištenje gradiva

Općenite odredbe

Korištenje gradiva uređeno je Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ br. 61 iz 2018.) , Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice DAZG-a. Korištenjem arhivskog gradiva smatra se...

Postupak naručivanja arhivskog gradiva

Zahtjev za korištenje gradiva možete podnijeti na jedan od sljedećih načina: osobno u Čitaonici Arhiva od 9 do 14 sati, poštom na adresu: Državni arhiv u  Zgrebu, Opatička 29,  10 000 Zagreb, elektroničkom poštom...

Izrada preslika

Arhiv izrađuje preslike izvornog, mikrofilmiranog i digitaliziranog arhivskog gradiva za čiju se izradu plaća naknada prema Cjeniku usluga DAZG-a. Korisnik je obvezan podnijeti pisanu narudžbenicu za izradu preslika nakon čije predaje će se korisniku...

Obveze korisnika

Pri korištenju arhivskog gradiva korisnik je obvezan s njim postupati pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja. Korisnik je obvezan u svojim radovima, u kojima kao izvor koristi arhivsko gradivo, pravilno navesti naziv arhiva,...