Ugovor o sudjelovanju na zajedničkom projektu

UGOVOR
o sudjelovanju na zajedničkom projektu
IZLOŽBA GRADOVI I TRGOVI NA HRVATSKO – ŠTAJERSKOJ GRANICI

koji su dana 26.02.2011. zaključile ugovorne strane: Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv Ptuj, Pokrajinski arhiv Maribor, Državni arhiv u Zagrebu, Državni arhiv u Varaždinu, Državni arhiv za Međimurje

  • ZGODOVINSKI ARHIV CELJE, Teharska cesta 1, 3000 CELJE, kojeg predstavlja i zastupa direktor mag. Bojan Cvelfar
  • ZGODOVINSKI ARHIV PTUJ, Muzejski trg, 2250 PTUJ, kojeg predstavlja i zastupa direktor Ivan Fras
  • POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR, Glavni trg 7, 2000 MARIBOR, kojeg predstavlja i zastupa direktorica dr. Slavica Tovšak
  • DRŽAVNI ARHIV U ZAGREB, Opatička 29, 10 000 ZAGREB, kojeg predstavlja i zastupa ravnatelj Darko Rubčić
  • DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU, Trstenjakova 7, 42000 VARAŽDIN, kojeg predstavlja i zastupa ravnatelj Damir Hrelja
  • DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE, Štrigova 102, 40312 ŠTRIGOVA, kojeg predstavlja i zastupa ravnatelj Jurica Cesar


kao što slijedi u daljnjem tekstu:

I  UVOD                         
(Svrha ugovora)

Članak 1.

Ugovor  se temelji na zajedničkom interesu Zgodovinskog arhiva Celje, Zgodovinskoga arhiva Ptuj, Pokrajinskega arhiva Maribor, Državnog arhiva u Zagrebu, Državnoga arhiva u Varaždinu i Državnoga arhiva za Međimurje (u nastavku:  ugovorne strane ili zainteresirani arhivi)  za postav izložbe i tiskanje kataloga  izložbe  “Gradovi  i trgovi na hrvatsko-štajerskoj granici“. Suradnja  se temelji i   na ugovoru o  međusobnoj suradnji, koji su potpisali Zgodovinski arhiv Celje i Državni arhiv u Zagrebu.

 

II ORGANIZACIJSKA ISHODIŠTA  

Članak 2.

Zainteresirani arhivi će za potrebe projekta udružiti ljudske i druge resurse, a svi pri tom  nastali troškovi će se dijeliti po dogovorenom ključu.
(Projektni savjet)

Članak 3.

Ravnatelji zainteresiranih arhiva predstavljaju najviše upravno  tijelo projekta – Projektni savjet. Članovi Projektnoga savjeta utvrđuju smjernice projekta dogovorno.
Projektni savjet  na svojoj prvoj sjednici utvrđuje detaljan koncept projekta, sadržajnu osnovu i  planira financijsku konstrukciju projekta.

Članak 4.

Projektni savjet imenuje projektnu grupu. Svaki zainteresirani arhiv ima u njoj najmanje jednog člana. Članove predlažu ravnatelji pojedinih arhiva, u pravilu su to ljudi, koji će neposredno sudjelovati u projektu (autori izložbe i kataloga).

 

III FINANCIJSKA ISHODIŠTA

(Osnova za diobu troškova)

Članak 5.

Zainteresirani arhiv pokrivaju  sve nastale troškove projekta u jednakim dijelovima.
Zainteresirani arhivi se obvezuju da će osigurati sredstva za pokrivanje troškova.

 

IV ODGOVORNOST UGOVORNIH STRANA

(Odgovornost za ispunjavanje ugovora)

Članak 6.

Ugovorne strane se obvezuju da će predmetni ugovor ispuniti tako da će biti dosljedno ostvaren njegov cilj.
Stranke će dosljedno poštivati dogovor o diobi svih troškova i iste će pravovremeno podmirivati.

 

V ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ugovorene strane se obvezuju da će sva moguća dodatna pitanja riješiti tako da će biti ispoštovani ciljevi projekta. Ukoliko će biti potrebno, ugovorne će strane glede pojedinih dodatnih pitanja sklopiti jedan ili više aneksa temeljnom ugovoru.

Članak 8.

Moguća sporna pitanja ugovorne strane rješavat će mirno i međusobnim konstruktivnim dijalogom.
Ugovorne strane su sporazumne da je za sudsko rješavanje mogućih sporova nadležan sud u sjedištu bilo koje ugovorne strane potpisnika ovog ugovora.

Ugovor  je sastavljen i potpisan u šest jednakih primjeraka na slovenskom i šest jednakih primjeraka na hrvatskom jeziku, od kojih svaka strana dobiva po jedan primjerak na oba jezika potpisanog ugovora.

Ptuj, 26.02. 2011.