Javni natječaj za prijam zaposlenika / arhivist

„Na temelju članka 25. Statuta Državnog arhiva u Zagrebu, a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Zagrebu i Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Državnog arhiva u Zagrebu, ravnateljica Arhiva raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem zaposlenika:

  1. arhivist (m/ž) u Odjelu za dokumentacijsko informacijske poslove- 1 izvršitelj na određeno vrijeme (do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta)

Uvjeti za radno mjesto:
1.1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – društvenog ili humanističkog smjera
1.2. položen stručni ispit za zvanje arhivist
1.3. temeljna informatička osposobljenost i vještine
1.4. jedna godina radnog iskustva
1.5. znanje jednog svjetskog jezika;

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo. U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Uz prijavu na natječaj kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti u izvorniku ili presliku,  sljedeću dokumentaciju:
– životopis
– uvjerenje o državljanstvu
– uvjerenje o položenome stručnom ispitu.
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
– dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice i elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.)
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju godinu dana radnog iskustva u struci, ali su obavljale slične ili odgovarajuće poslove.
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit iz arhivske struke.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Zagrebu, na adresu: Državni arhiv u Zagrebu, Opatička 29, 10000 ZAGREB s naznakom: „Za natječaj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Javni natječaj za prijam zaposlenika
Ministarstvo kulture
Narodne novine
HZZ

 

Podijelite...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter